Reklama

KONTAKT


Anna Dryka

Specjalista ds. reklamy i ogłoszeń
sztafeta.ogloszenia@gmail.com, tel.15 810 94 01513 013 198

Elżbieta Domańska-Hołody

Młodszy specjalista ds. promocji i marketingu
sztafeta.reklama@gmail.com, tel.15 810 94 01530 530 577


Cennik reklam na stronie www.sztafeta.pl – POBIERZ

Cennik reklam i ogłoszeń w tygodniku “Sztafeta” – POBIERZ

Siatka modułowa – POBIERZ

 

Regulamin emisji artykułu sponsorowanego na portalu Sztafeta.pl

Portal Sztafeta.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść artykułu sponsorowanego. Klient, zleceniodawca artykułu sponsorowanego całkowicie zapewnienia, że treść artykułu jest zgodna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego.

Sztafeta.pl zastrzega sobie oznaczenie publikowanego na stronach portalu artykułu sponsorowanego słowami: „artykuł sponsorowany”.

Zleceniodawca reklamy zobowiązany jest zawsze do posiadania praw (autorskich, pokrewnych, do znaków towarowych oraz innych) jak i również do posługiwania się w przesłanym artykule informacjami, fragmentami utworów bądź ich całością, wizerunkami, znakami towarowymi oraz innymi elementami będącymi pod jakąkolwiek ochroną prawną.

Zleceniodawca artykułu sponsorowanego odpowiada za wszelkie szkody oraz krzywdy, jakie zostały wyrządzone portalowi lub osobom trzecim, które to powstały na skutek publikacji artykułu sponsorowanego przez niego zleconego w tym również krzywdy, jakie powstały działaniem czy zaniechaniem zleceniodawcy czy jego podwykonawców.

Zleceniodawca artykułu sponsorowanego zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w tym również te stawiane portalowi Sztafeta.pl, w związku z naruszeniem ich praw poprzez publikację artykułu sponsorowanego.

Zleceniodawca ponosi koszt zamieszczenia na portalu Sztafeta.pl artykułu sponsorowanego przez niego zleconego zgodnie z przedstawionym mu cennikiem.

Artykuł sponsorowany ukazuje się na stronie głównej portalu Sztafeta.pl w wiadomościach, jest tam wyświetlany przez 14 dni. Możliwość umieszczenia artykułu w innej rubryce jest indywidualnie negocjowana z każdym klientem.

Artykuł sponsorowany po „zejściu” ze strony głównej portalu jest usuwany z jego zasobów lub może pozostać w zasobach strony – jest to indywidualnie negocjowane z klientem.

Zleceniodawca nie ma żadnych praw do publikowania artykułu sponsorowanego, który został napisany przez dziennikarza portalu Sztafeta.pl w innym miejscu w Internecie czy na innych nośnikach bez zgody portalu Sztafeta.pl.

Zleceniodawca nie nabywa żadnych praw do artykułu sponsorowanego stworzonego przez dziennikarza portalu Sztafeta.pl. Prawa autorskie do takiego artykułu należą do portalu Sztafeta.pl.

Portal ma prawo wstrzymać, ukryć lub całkowicie usunąć artykuł sponsorowany, który według oceny portalu jest niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami czy chociażby zasadami współżycia społecznego. Portal sztafeta.pl może również podjąć decyzję o wstrzymaniu, ukryciu lub usunięciu artykułu sponsorowanego, gdy jest on według stosownych władz uznany za sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W przypadku takim Zleceniodawcy nie przysługują żadne roszczenia względem portalu, w tym również roszczenia o obniżenie lub anulowanie płatności należnej.

Portal wstrzyma, ukryje lub całkowicie usunie artykuł sponsorowany, jeśli zleceniodawca w jakikolwiek sposób naruszy postanowienia tego regulaminu.

Faktura VAT za emisję artykułu sponsorowanego jest wystawiana przed jego publikacją na portalu, a zleceniodawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od jej wystawienia do opłacenia faktury przelewem bankowym na wskazany rachunek.

Portal opublikuje artykuł sponsorowany, gdy faktura VAT zostanie opłacona, a należna kwota zostanie zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym. Publikacja artykułu sponsorowanego odbędzie się na zasadach określonych w regulaminie.

Jeżeli publikacja artykułu sponsorowanego zostanie w jakiś sposób zakłócona lub nie zostanie w pełni zrealizowana z przyczyn od portalu niezależnych, portal wydłuży odpowiednio emisję artykułu sponsorowanego na stronie głównej portalu. Nie dotyczy to sytuacji gdy zleceniodawca nie dostarczy na czas materiałów potrzebnych do przygotowania artykułu sponsorowanego przez dziennikarza Sztafeta.pl.

Portal zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu sponsorowanego klienta bez podania przyczyny.

Zleceniodawca zobowiązany jest do przesłania materiałów przynajmniej 3 dni robocze przed emisją artykułu.

Klient podsyłając wraz z przygotowanym przez siebie artykułem sponsorowanym link do strony www na którą ma nastąpić przekierowanie, oświadcza, że link nie prowadzi do stron niestosownych czy sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Zleceniodawcy artykułu sponsorowanego oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług portalu, jak i w celu w celu rozliczenia usług, które świadczy portal Sztafeta.pl. W chwili gdy zleceniodawca zleca publikację artykułu sponsorowanego na portalu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez portal Sztafeta.pl, zgodnie z określonymi warunkami.

Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez portal również po zakończeniu realizacji zlecenia. Portal nie będzie wykorzystywał tych danych w innym celu, jak na przykład marketingu własnych usług ani też podmiotów trzecich. Wyjątek stanowi udostępnienie danych zleceniodawcy podmiotom uprawionym do otrzymania tych danych zgodnie z obowiązującym prawem w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

W kwestiach nieregulowanych regulaminem tym oraz innymi ewentualnymi przepisami znajdującymi się w portalu, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Regulamin ten może być w dowolnym momencie zmieniony przez portal Sztafeta.pl bez konieczności podawania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na portalu.

Zlecanie przez zleceniodawców publikacji artykułu sponsorowanego na portalu po wejściu w życie zmian oznacza równocześnie akceptację tych zmian w regulaminie.

Regulamin ten obowiązuje od 25 stycznia 2021 roku.

W momencie zlecenia przez Zleceniodawcę emisji reklamy na portalu oświadcza on, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go.