Regulamin ogłoszeń

PORTAL Sztafeta.pl regulamin ogłoszeń zwykłych i płatnych.

 

 1. Ze względu na lokalny charakter portalu, Sztafeta.pl zastrzega sobie prawo do blokowania ofert, które nie dotyczą jego okolic.
 2. Portal Sztafeta.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.
 3. Portal Sztafeta.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.
 4. Portal Sztafeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Sztafeta.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
 5. Portal Sztafeta.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
 6. Portal Sztafeta.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia ogłoszeń, które naruszają którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, oraz działania, które zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu Sztafeta.pl.

 

UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia).
 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że w takiej sytuacji Sztafeta.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 6. Użytkownik powinien zadbać o to, aby oferty nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
 7. Portal Sztafeta.pl przetwarza dane Użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza, iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (IP, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa Użytkownik.
 8. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami. Zabrania się zamieszczania numeru telefonu w tytule ogłoszenia. Zabrania się również zamieszczania numeru telefonu w polu “cena”. Zdjęcie tytułowe nie może zawierać numeru telefonu oraz haseł reklamowych.
 9. Czas wyświetlania ogłoszeń domyślnie ustawiony jest na 14 dni, Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania prosimy kierować na adres sztafeta.reklama@gmail.com

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
 2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:
 • treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;
 • treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
 • treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
 • treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);
 • treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
 • treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
 • treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne
 • treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;
 • treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy z NIP-em, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby;
 • treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne.
 • cena ogłoszenia jest rażąco zaniżona;
 • Ogłoszenia dodawane automatycznie przez nieautoryzowany przez Sztafeta.pl program będą blokowane.
 • W kategorii “Praca”:
  • firma umieszczająca ogłoszenie o zatrudnieniu ma obowiązek podania numeru NIP,
  • zabrania się umieszczania ogłoszeń dotyczących świadczenia usług seksualnych, erotycznych i towarzyskich,
  • administracja portalu Sztafeta.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń o niskiej wiarygodności.
  • W kategorii “Praca” – Ogłoszenia nie mogą być zamieszczane oferty z branży około erotycznej, ani ogłoszenia stanowiące reklamę firmy.
   • Jedno dodane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego oferowanego stanowiska.
   • Akceptowane jest ogłoszenie, w którym rekrutowane są osoby na jedno stanowisko do wielu oddziałów danej firmy.
   • W ogłoszeniu należy podać miejscowość, w której będzie wykonywana praca.
   • Dodając ogłoszenie przez firmę należy wpisać nr NIP, ogłoszenia dodawane w imieniu firmy bez podanego numeru NIP będą blokowane.
   • Ogłoszenia dodane przez firmy, które oznaczone są jako dodane przez osoby prywatne będą blokowane.
   • Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.
   • pl zastrzega sobie możliwość moderacji w celu zwiększenia czytelności i wiarygodności ogłoszenia.
  • Ogłoszenie płatne: czas publikacji ogłoszenia płatnego to 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty. Ogłoszenia darmowe: czas publikacji 14 dni od momentu zaakceptowania przez moderatora.
  • W kategorii “Zwierzęta” blokowane będą ogłoszenia, które w przypadku ofert sprzedaży nie będą zawierały informacji o zarejestrowanej hodowli, z której pochodzą zwierzęta. Zapis ten wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i zakazuje się sprzedaży psów i kotów nieposiadających rodowodu. Zabrania się oferowania psów i kotów jako darmowy dodatek do sprzedawanego przedmiotu.
  • Administracja portalu zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności.
  • Aby dodać zdjęcie do serwisu ogłoszenia, Użytkownik musi posiadać do niego prawa autorskie.
  • W przypadku złamania co najmniej jednego z wyżej wymienionych punktów regulaminu, portal Sztafeta.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.

FAKTURY

 • Każdorazowo przy dokonywaniu płatności za ogłoszenie użytkownik powinien zaznaczyć opcję, jeśli chce otrzymać fakturę VAT i podać aktualne dane do faktury. W przeciwnym razie faktura nie zostanie wystawiona. W przypadku nie zaznaczenia opcji “chcę fakturę VAT” może być ona wystawiona przez Portal zgodnie z obowiązującym przepisami o VAT.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal Sztafeta.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
 2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.
 3. Sztafeta nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.
 4. Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.
 5. Sztafeta.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku wielokrotnego łamania niniejszego regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta.

 

Zasady bezpieczeństwa przy zawieraniu transakcji

 • Uprzedź osobę kupującą o wszelkich wadach oferowanego przedmiotu – oszczędzisz sobie w ten sposób roszczeń po sprzedaży. W żadnym wypadku nie wysyłajkopii swoich dokumentów – oszustów takie informacje interesują najbardziej. Nie rekomendujemy również wysyłania towarów, zwłaszcza za granicę.
 • Kupuj w swojej okolicy, gdzie możesz spotkać się ze sprzedawcą osobiściei obejrzeć przedmiot. Zachowaj ostrożność, jeśli produkt ma podejrzanie niską cenę, w jego opisie znajduje się wiele błędów lub ogłoszenie jest napisane łamanym angielskim. Pamiętaj! Nigdy nie przesyłaj z góry częściowej lub pełnej zapłaty!
 • Zachowaj ostrożnośćjeśli cena przedmiotu jest wyraźnie zaniżona. Zwróć szczególną uwagę, jeśli sprzedający unika odbioru osobistego, wystawienia przedmiotu na Twoją prośbę w serwisie Allegro lub wysłania go za pobraniem.

 

Co zrobić, jeśli padniesz ofiarą oszustwa?

Udaj się na lokalny posterunek policji i złóż zawiadomienie o popełnieniu oszustwa. Na wniosek organów ściągania, chętnie przekażemy im wszelkie posiadane informacje dotyczące sprawy.