O nas

Wydawnictwo Sztafeta działa od 1992 r. Zostało powołane do wydawania lokalnej gazety, a obecnie jest jedną z największych i najstarszych oficyn wydawniczych na Podkarpaciu.

Wydawnictwo Sztafeta jest wydawcą tygodnika „Sztafeta” i wielu publikacji regionalnych.

Tygodnik „Sztafeta” ukazuje się w każdy czwartek w nakładzie 8 tys. egz. Wydawany jest w formacie A3 o objętości 32 stron. Cena 1 egz. – 3,5 zł brutto. Swym zasięgiem obejmuje powiaty: stalowowolski, niżański, leżajski, tarnobrzeski oraz miasto Sandomierz. Redakcja macierzysta znajduje się w Stalowej Woli, ponadto są redakcje w Nisku, Tarnobrzegu i Leżajsku. Sprzedażą tytułu zajmują się firmy kolporterskie: Ruch, Kolporter i Garmond. Redakcja prowadzi również własny kolportaż.

Nakładem Wydawnictwa Sztafeta ukazało się ponad 200 książek traktujących o historii regionu. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi tytułami w zakładce Księgarnia Regionalna.

POCZĄTKI

Spółka została założona w 1992 r. w celu wydawania tygodnika „Sztafeta”, będącego wówczas gazetą zakładową Huty Stalowa Wola. Przemiany ekonomiczne, z początku lat 90. XX wieku, spowodowały pozbywanie się przez Hutę jej zamiejscowych filii i wydziałów pozaprodukcyjnych. Wydawnictwo Sztafeta sp. z o.o. zarejestrowano 24 kwietnia 1992 r. Siedziba Spółki mieści się w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30.

Redakcja w Nisku została uruchomiona w kwietniu 2000 r., zaś w Tarnobrzegu we wrześniu 2001 r. Od maja 2014 r. ponownie, po kilkuletnie przerwie, funkcjonuje redakcja w Leżajsku.

NAGRODY

W 2008 r. w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych dziennikarz Mariusz Biel wygrał w kategorii „Fotografia sportowa”. W 2010 r. tygodnik „Sztafeta” został nagrodzony tytułem „Gazeta Roku 2009”. W tym samym konkursie, Joanna Rybczyńska, dziennikarka z redakcji tarnobrzeskiej, wygrała w kategorii „Najbardziej nieprawdopodobna historia opowiedziana w prasie lokalnej”. Uznanie jury wzbudził tekst opowiadający niesamowitą podróż młodego Afgańczyka, który przejechał z Grecji do Polski wisząc ukryty pod podwoziem autokaru. W 2010 r. Stanisław Chudy, dziennikarz z najdłuższym stażem w redakcji, zdobył nagrodę SGL w kategorii „Społeczeństwo” za tekst przedstawiający historię listów odnalezionych przy okazji remontu w budynku Huty. W czerwcu 2009 r. w ogólnopolskim konkursie Local Press Photo nagrody zdobyli dziennikarze: Tomasz Wosk i Agnieszka Kopacz.

KULTURA I SPORT

Tygodnik „Sztafeta” corocznie obejmuje patronatem medialnym imprezy kulturalno-sportowe i jubileusze. Najważniejszą imprezą organizowaną przez „Sztafetę” jest plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Stalowej Woli. Przez kilka tygodni czytelnicy głosują za pomocą kuponów z gazety na swoich faworytów, a uroczyste ogłoszenie wyników odbywa się podczas Balu Mistrzów Sportu w ostatnią sobotę karnawału. W 2015 r. zorganizowano jego 43 edycję.

WYDAWNICTWO

W północnej części województwa podkarpackiego „Sztafeta” jest największą i najdłużej działającą na rynku oficyną wydawniczą. Wydawnictwo otrzymuje zlecenia z gmin, stowarzyszeń i od osób prywatnych. Wydaje też pozycje własnym nakładem. Wśród publikacji dominują regionalia, od wydań monograficznych po albumowe, ale są także tomiki wierszy, foldery, broszury, pocztówki. Ze znaczących tytułów książkowych opublikowanych przez Sztafetę warto wymienić: 5-tomowe wydanie dziejów Stalowej Woli, „Wołyniak, legenda prawdziwa” (3 wydania), „Żołnierze Wołyniaka”, „Gospodarstwo Polski niepodległej” (po raz pierwszy opublikowana pozycja autorstwa twórcy COP-u Eugeniusza Kwiatkowskiego), „Przechodniu, pochyl czoła”, „Wdarli się na szczyt, z którego inni spadli”. Ciekawą edycją był cykl trzech książek wydanych „z okazji nowego wieku” obrazujących powiaty stalowowolski, niżański i leżajski poprzez porównanie pierwszych lat XX w. z początkiem wieku XXI: „Leżajszczyzna przełom wieków”, „Powiat niski i niżański” (2 wydania) oraz „Od Rozwadowa do Stalowej Woli”. Nakładem Sztafety ukazały się ważkie pozycje oddające hołd poległym w Katyniu mieszkańcom regionu: „Cień Katynia nad Sanem”, „Katyńskie ślady wokół Stalowej Woli”, „Niżańsko-stalowowolska lista katyńska”. Z albumów należy wymienić: „Nałęczów”, „Kościół św. Floriana w Stalowej Woli”, „Jeżowe”, „Stalowa Wola”, „Nowa Sarzyna”, „Dolina Dolnego Sanu”, „Dzikowski poczet książąt i królów polskich”, „Gmina Pysznica”, „Bojanowskie szlaki Puszczy Sandomierskiej”, „Nisko na starej pocztówce”. Od samego początku funkcjonowania, Wydawnictwo patronuje poetom, stąd w dorobku wydawniczym Sztafety jest kilkadziesiąt tomików wierszy zarówno uznanych twórców jak i debiutantów.

W Sztafecie wydaje wielu autorów znanych i cenionych za swój dorobek. Są to m.in. historycy-regionaliści: Dionizy Garbacz, ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski, ks. Marian Wolicki, Tadeusz Zych, Janusz Ogiński oraz poeta Marian Berkowicz i krakowski artysta grafik Marian Zieliński. Pełna lista autorów opublikowanych przez Sztafetę zawiera ponad 70 nazwisk.

Wydawnictwo Sztafeta oraz autorzy tu publikujący, byli wielokrotnie nagradzani. Po raz pierwszy wyróżniono Dionizego Garbacza, który w maju 1999 r. otrzymał nagrodę wojewody tarnobrzeskiego za twórczość dziennikarską i działalność wydawniczą. „Gałązkę Sosny” – nagrodę prezydenta Stalowej Woli, otrzymali m.in. poeci: Zbigniew Janusz, Aneta Parys, Marian Berkowicz, Małgorzata Żurecka oraz Dionizy Garbacz i ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski. „Złote Pióra” – nagrody rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich, otrzymali poeci: Marta Herdzik (1999), Ryszard Jaśkowski (2001), literat Anatol Diaczyński (2001) oraz Wydawnictwo Sztafeta za promowanie literatury pięknej, poezji, debiutantów i twórców związanych z regionem (2011).

Nakładem Wydawnictwa wydane zostały mapy czterech powiatów, w których ukazuje się tygodnik „Sztafeta”, stanowiły one dodatek do gazety w marcu i kwietniu 2005 r. W grudniu 2005 r. wspólnie z Radiem Rzeszów została nagrana i wydana płyta „A wczora z wieczora” z kolędami śpiewanymi przez stalowowolskie chóry. Całości nagrania dokonano w ciągu jednego dnia w kościele przy rozwadowskim klasztorze. Płyta była dodatkiem do świątecznego wydania tygodnika. Wydawnictwo wydało jeszcze jedną muzyczną płytę – „Pieśń o Stalowej Woli”, którą 30 czerwca 2011 r. w prezencie dostali czytelnicy gazety. Muzykę do anonimowego tekstu napisał pochodzący ze Stalowej Woli Konrad Mastyło, zaśpiewali zaś artyści z „Piwnicy pod Baranami” i Zbigniew Wodecki.

FILM

Sztafeta zrealizowała również kilka filmów historycznych i dokumentalnych. Największą popularność i uznanie zyskały szczególnie filmy: „Wołyniak, legenda prawdziwa”, „Krwawa niedziela” i „Papież w Stalowej Woli”.

Od 2008 r. Wydawnictwo Sztafeta należy do ogólnopolskiego Porozumienia Wydawców Książki Historycznej.

Wydawnictwo Sztafeta Sp z o.o.

Polityka redakcyjna i Kodeks dobrych praktyk

—————————————————-

Polityka redakcyjna

1.    Redaktor naczelny tygodnika „Sztafeta” i portalu www.sztafeta.pl odpowiada za treści publikowane na łamach czasopisma.

2.    Wszyscy pracownicy Wydawnictwa odpowiadają za rozwój tygodnika i portalu, w tym za podnoszenie poziomu merytorycznego, rozwijanie dobrych praktyk i podnoszenie standardów wydawniczych.

3.    Nowi pracownicy zapoznawani są z zasadami funkcjonowania tygodnika „Sztafeta” i portalu, w tym ze sposobem postępowania w sytuacjach wykrycia nieetycznych praktyk.

4.    Redaktor przeciwdziała wystąpieniu konfliktu interesów.

5.    Redakcja stosuje powszechnie obowiązujące, standardy wydawnicze, dobre praktyki, zwraca uwagę na etyczny wymiar publikowanych treści oraz zachowań pracowników.

6.    Redaktorzy rozwijają swoją wiedzę na temat nieetycznych praktyk i sposobów postępowania w sytuacji ich wykrycia.

7.    Redakcja dąży do eliminowania wszelkich postaw przeciwnych praktyce rzetelności i jawność informacji.

8.    Redakcja nie toleruje nierzetelności, wszelkich negatywnych praktyk
i nadużyć w sferze oryginalności tekstu oraz materiałów ilustracyjnych. Wszelkie znamiona plagiatu, fabrykowania danych, duplikowania publikacji są wnikliwie badane i dokumentowane.

9.    Redakcja przeciwdziała procederom, o którym mowa w punkcie 7 i 8 poprzez: egzekwowanie od autorów stosownych oświadczeń sygnowanych ich podpisem, udostępnianie autorom zapisów kodeksu etycznego redakcji oraz zasad postępowania w przypadku wykrycia nadużyć i nierzetelności, konsekwentne realizowanie przez redakcję postanowień kodeksu etycznego oraz schematów postępowania w przypadku wykrycia nadużyć i nierzetelności naukowej.

10.                       W sytuacji podejrzenia nierzetelności w opublikowanym lub zgłoszonym do publikacji artykule, redaktor podejmuje działania służące wyjaśnieniu, czy zarzut jest uprawniony. W pierwszej kolejności redaktor prosi o odniesienie się do zarzutu autora/autorów artykułu.

11.                       Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy związane z naruszaniem zasad kodeksu etycznego pracownika oraz nierzetelności.

12.                       Wobec osób dopuszczających się złych praktyk będą wyciągane konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

Kodeks dobrych praktyk

1.    Naczelną dewizą w pracy dziennikarza/redaktora jest uczciwość. Wszystkie publikowane treści muszą być zgodne z prawdą. Niedopuszczalne jest publikowanie informacji, które są fałszywe, wprowadzają czytelnika w błąd lub dają mu mylne wyobrażenie o opisywanej sytuacji/osobie.

2.    Dziennikarze i redaktorzy powinni być obiektywni. Powinni unikać tematów, które dotyczą ich osobiście (a także bliskich im osób) lub wiążą się z ich interesem finansowym (a także bliskich im osób).

3.    Dziennikarze/redaktorzy muszą przedstawić fakty bezstronnie i neutralnie, prezentując także inne punkty widzenia, jeśli takie istnieją. Niedopuszczalne jest pomijanie faktów znanych dziennikarzowi/redaktorowi a mających wpływ na wydźwięk publikacji.

4.    Dziennikarz/redaktor powinien zebrać i przedstawić w publikacji istotne fakty, aby zapewnić czytelnikowi dobre zrozumienie treści publikacji.

5.    Dziennikarz/redaktor musi być odpowiedzialny za swoją pracę, przygotowany na przyjęcie krytyki i konsekwencje.

Polityka zgłaszania nieprawidłowości

1. Spółka Wydawnictwo Sztafeta stawia sobie za cel prowadzenie działalności w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz oczekuje od wszystkich pracowników przestrzegania wysokich standardów pracy.

2. Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, kodeksów i regulaminów wewnętrznych.

3. Niezgodności i nadużycia się niedozwolone i będą traktowane z całą surowością.

4. Jeśli w dowolnym czasie pracownik Wydawnictwa wie lub podejrzewa, że mają miejsce zdarzenia opisane poniżej, jest zobowiązany zgłosić bezzwłocznie taką sytuację przełożonemu, aby umożliwić podjęcie odpowiedniej reakcji. Niezawiadomienie o takich przypadkach uznaje się za powód do wszczęcia procedury dyscyplinarnej mogącej powodować zwolnienie z pracy.

5. Poniższa lista zawiera przykłady nieprawidłowości, które należy zgłaszać zgodnie z niniejszą polityką:

a) przestępstwo popełnione, podejrzewane lub prawdopodobne;

b) nieprzestrzeganie przepisów prawnych lub procedur Spółki, w szczególności dotyczących BHP;

c) zanieczyszczenie środowiska – faktyczne lub prawdopodobne;

d) nieuczciwość w deklaracjach składanych ustnie, pisemnie lub przez celowo nieprawidłowe prowadzenie oficjalnych dzienników lub rejestrów;

e) nadużycia lub działania nieetyczne;

f) naruszenie lub prawdopodobne naruszenie zobowiązań prawnych lub pracowniczych;

g) pomyłka w egzekwowaniu przepisów;

h) celowe ukrycie wymienionych powyżej faktów.

6. Zgłaszanie nieprawidłowości – jeśli pracownik jest poważnie zaniepokojony (i jest przekonany, że posiadane przez niego informacje są istotne dla takiej sprawy) sytuacją opisaną w punkcie 5, i pragnie w dobrej wierze poinformować o przyczynie swojego niepokoju, powinien zgłosić taką sprawę do przełożonego lub zarządu Spółki.

7. Jeśli pracownik jest poważnie zaniepokojony (i jest przekonany, że posiadane przez niego informacje są istotne dla takiej sprawy) sytuacją związaną z powyższymi obszarami, która jest poważniejsza, lub jeśli woli nie zgłaszać takiej sprawy swoim bezpośrednim przełożonym lub uważa, że osoby takie nie zajęłyby się odpowiednio taką sprawą i pragnie w dobrej wierze poinformować o przyczynie swojego niepokoju, powinien zgłosić taką sprawę odpowiednim organom ścigania przestępstw.

8. Karanie pracownika zgłaszającego nieprawidłowości lub próbę zniechęcenia go do zgłoszenia uznaje się za poważne przewinienie dyscyplinarne, które będzie powodowało podjęcie stosownych działań.

9. Zgłoszenia można składać bez obawy o konsekwencje i z gwarancją zachowania anonimowości.