Najpiękniejsza Choinka 2017 – GŁOSOWANIE!

Regulamin konkursu fotograficznego „Najpiękniejsza choinka 2017”

I.  Informacje podstawowe

1.  Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo „Sztafeta” - wydawca Tygodnika„Sztafeta” i portalu internetowego www.sztafeta.pl, ul. 1. Sierpnia 12, 37450 Stalowa Wola.

2.  Fundatorem nagrody może być: firma, instytucja, osoba prywatna

3.  Uczestnikiem konkursu może być osoba dobrowolnie wyrażająca udział iakceptująca poniższy regulamin.

II.  Zasady uczestnictwa w konkursie

1.      Konkurs pod tytułem „Najpiękniejsza choinka” ma na celu wyłonienienajciekawszej, zdaniem głosujących, fotografii choinki.

2.      W konkursie udział mogą wziąć wszyscy czytelnicy Tygodnika „Sztafeta” iportalu internetowego www.sztafeta.pl. 3. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną fotografię.

4. W treści maila należy wpisać autora zdjęcia, krótki opis oraz  zgodę na wykorzystanie zdjęcia do celów konkursowych.

4. Zdjęcia należy przesyłać tylko drogą elektroniczną na adres:

sztafeta.gryn@gmail.com 5. Zdjęcia należy nadsyłać od 18.12.2017 do 1.01.2018 do godz. 23.59.

III.  Dane osobowe czytelników

1.      Przesyłając zdjęcie użytkownik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem oraz że wyraża zgodę na publikację zdjęcia w Internecie na portalu www.sztafeta.pl, na Facebooku: www.facebook.com/tygodniksztafeta/ oraz w papierowym wydaniu Tygodnika „Sztafeta”.

2.      Uczestnik oświadcza, iż osoby utrwalone na przesłanym zdjęciu, którychzgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku

3.      Udział w konkursie skutkuje  wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgodyna przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.

IV.  Wybór zwycięzców

1.   Wyboru najładniejszego zdjęcia dokonają internauci w drodze głosowania nastronie www.sztafeta.pl

2.   Głosowanie rozpocznie się 3.01.2018 i potrwa do 15.01.2018 do godz.

23.59. (Na wybrane zdjęcia z tego samego IP można oddać jeden głos dziennie).

3.   Zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.sztafeta.pl, na Facebooku www.facebook.com/tygodniksztafeta/ oraz w papierowym wydaniu Tygodnika „Sztafeta”.

4.   Organizator przewiduje nagrodzenie autorów zdjęć, które na podstawieilości oddanych głosów zdobędą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

V.  Przekazanie nagrody

1.      Odbiór nagród nastąpi w siedzibie Organizatora. Zwycięzca ma dwa tygodnieod rozstrzygnięcia konkursu na odbiór nagrody osobiście bądź za okazaniem jego dowodu tożsamości.

2.      Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalentpieniężny. 3. Nagrody ufundowane są przez sponsorów.

VI.  Odpowiedzialność organizatora

1.      Zwycięskie zdjęcie zostanie opublikowane na portalu www.sztafeta. na profilu Facebook www.facebook.com/tygodniksztafeta/ oraz w papierowym wydaniu Tygodnika „Sztafeta”.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wszystkich nadesłanych zdjęćkonkursowych w trakcie trwania i po zakończeniu konkursu.

3.      Udział w konkursie skutkuje udzieleniem organizatorowi konkursu prawa donieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Wydawnictwa „Sztafeta”.

VII.  Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. Zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej organizatora.

Zmiana regulaminu nie narusza praw uczestników nabytych przed zmianą.

© 2014 Wydawnictwo Sztafeta sp. zoo | Wykonanie Sztafeta